Anotace

Kostel sv. Václava

Lažany – okres Chrudim – kraj Pardubický

Areál kostela leží na východní straně jádra obce, na hraně terénní vlny spadající západně do mělkého údolí bezejmenného potoka tvořícího historickou osu uspořádání vsi a na severu do údolí Anenského potoka.

Orientovaný kostel se nachází uprostřed hřbitova. Hřbitov má nepravidelně oválný tvar s delší osou v severojižním směru, kostel stojí na jeho příčné ose. Hřbitov je vymezen kamennou ohradní zdí se vstupní branou na jižní straně. Oproti přilehlé komunikaci je plocha hřbitova vyvýšena přibližně o dva metry na západní straně areálu se terén dále výrazněji snižuje.

Kostel má obdélnou plochostropou loď, přístupnou portály v ose západní a jižní stěny. Z východu je k lodi připojen užší protáhlý polygonálně ukončený presbytář, zaklenutý jedním polem křížové žebrové klenby a paprsčitým závěrem. K severní straně presbytáře přiléhá boční kaple skládající z drobné, valeně klenuté lodi na čtvercovém půdorysu a z trojboce polygonálně ukončeného užšího presbytáře zaklenutého pětidílnou paprsčitou klenbou. K západnímu průčelí lodi je připojena masivní čtyřpatrová věž na mírně nepravidelném čtvercovém půdorysu. Přízemí je přístupné portálem v západní stěně a slouží jako předsíň lodi. Před jižním portálem lodi je přízemní valeně klenutá předsíň na obdélném půdorysu přístupná lomeným portálkem v jižní stěně.

Kostel byl vystavěn pravděpodobně v poslední čtvrtině 14. století jako novostavba na místě starší neznámé stavby připomínané v roce 1349. Stavba obsahovala loď, presbytář a severní kapli – dnešní sakristii. Po roce 1558 byla k západnímu průčelí přistavěna třípatrová zvonice pravděpodobně s bedněným patrem a k jižnímu průčelí lodi obdélná předsíň kryjící hlavní vchod. Na konci 16. století bylo upraveno klenuté patro zvonice na depozitář s novým renesančním portálem z kruchty. V severní kapli byla vyzděna krypta. V roce 1835 proběhla rozsáhlá obnova kostela i hřbitovní zdi. Nahrazeny byly konstrukce krovů lodi i věže, stropu lodi, obnoveno bylo schodiště na kruchtu a samotná kruchta. Kostel byl vydlážděn kamennou dlažbou. Na celé stavbě byly provedeny fabionové korunní římsy, vnější omítky přeštukovány a střecha lodi pokryta nově pálenými taškami na místo šindele. Od  této obnovy nedošlo mimo udržovacích prací k žádné větší stavební akci.

Lažanský kostel je zcela unikátní památkou. Hodnota stavby nespočívá jenom v kolekci zachovaných uměleckořemeslných prvků a hodnotných konstrukcí (konzoly a hlavice klenby presbytáře, sanktuář, renesanční kamenné epitafy, sedile a triumfální oblouk v severní kapli), které svojí kvalitou přesahují rámec regionálního významu, je však také zcela ojedinělým pramenem s nenarušenými autentickými konstrukcemi a detaily, které díky shodě náhod nebyly zničeny při mladších nečetných opravách. Jedná se zvláště o dobře zachované středověké vrstvy omítek (v interiéru presbytáře s velkou pravděpodobností s nástěnnými malbami), intaktně v podlaze presbytáře zapuštěné náhrobní kameny a v neposlední řadě také o celkové nenarušené sjednocující vyznění klasicistní úpravy interiéru i exteriéru.

Kostel je v neuspokojivém stavebně-technickém stavu, především kvůli vzlínání vlhkosti v obvodových stěnách, jejichž povrchy jsou na mnoha místech zcela degradovány.

Z celkového poznání objektu a jeho stavu vedou doporučení průzkumu k maximálnímu respektování stávajících konstrukcí včetně povrchů a k vyjímečně konzervačnímu přístupu při jakýchkoli budoucích obnovách.