Anotace

Měšťanský dům čp. 73

Moravská Třebová – okres Svitavy – kraj Pardubický

Měšťanský dům čp. 73 je situován na hloubkově obdélné parcele uprostřed severní fronty Poštovní ulice vybíhající ze středu východní strany náměstí východním směrem k příhradební uličce. Dům je řadový ze strany ulice jednopatrový z nádvorní strany dvoupatrový. Dispozičně se jedná o příčně trojtraktový dům síňového typu. V přízemí v uličním traktu vysoká síň se síťovou hřebínkovou klenbou. Ve dvorním traktu západně průjezd a komorový trakt na východní straně. Oba prostory s hřebínkovou klenbou. Ve dvorním traktu v mezipatře a patře nad sebou dvě velké světnice s trámovými stropy. Ve středním traktu na západní straně blok černých kuchyní na východní straně blok schodiště a komunikačních chodeb. Patro uličního traktu rozděleno zdí otvorem pro společná kamna. Velká sedlová střecha s okapovou orientací. Na hlavním průčelí v přízemí dvě okna s profilovaným ostěním a střední barokní portál s klasicistními dveřmi. Na dvorním průčelí renesanční okno v přízemí a tři okna s renesančním ostěním ve druhém patře. V síni okénko s renesančním ostěním. Vstup do sklepa půlkruhovým portálem s okoseným ostěním. Fragmenty dalšího portálku ve sklepě.

Parcela zastavěna asi již od založení města po r. 1260. Předpokládána dřevěná zástavba, asi dům komorového typu. Po požáru města v r. 1509 možná obnova patrně v částečně zděné podobě. Současný objekt postaven po požáru v r. 1541 v 50. letech 16. stol. Dům postaven ve dvou těsně následujících fázích, nejprve uliční a střední trakt s vysokou klenutou síní a světnicí v patře a po dokončení dvorní trakt s průjezdem a komorou v přízemí a dvěma světnicemi v patrech. Dům bil od počátku podsklepen. Současně byl postaven i užší dvorní objekt. Drobné barokní úpravy (portál hlavního vstupu, 1778?), úprava komína a kleneb černých kuchyní. V 1. pol. 19. stol. rozdělena síň v přízemí a světnice nad ní příčkami. Z té doby také dveře hlavního vstupu (1828). Po požáru 1844 nová střecha s okapovou orientací a požárními bočními štíty, úprava průčelí s novými korunními římsami. V roce 1972 adaptace bytů v patrech (výměna oken, typové dveře, v přízemí zazdění oken luxferami).

Objekt patří do skupiny nejhodnotnějších renesančních domů v Moravské Třebové. Pozoruhodné dispoziční uspořádání se symetrickým rozvrhem hlavního průčelí a síně s nádhernou hřebínkovou klenbou. Neobvyklé spojení komory s nefunkčním průjezdem do jedné prostory. Výjimečně zachovaná dvojice světnic ve dvorním traktu s trámovými stropy. Pozoruhodně velkorysé podsklepení celého půdorysu. Kvalitní architektonické detaily (profilovaná ostění oken). Přes necitlivou utilitární poslední úpravu vysoké zachování autenticity objektu.

Objekt je v neuspokojivém stavebně technickém stavu. Závažná statická porucha klenby síně a průčelní zdi, úplná degradace vnějších omítek, dožilé či nevhodné výplně otvorů, podprůměrný obytný standard. Stav objektu vyžaduje celkovou rekonstrukci, při které je však nutné respektovat většinu hodnotných historických konstrukcí a maximální uplatnění konzervačního přístupu.