OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVEBNĚHISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ

(Petr Macek, Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Odborné a metodické publikace, svazek 23, SUPP 2001)

Provádění SHP je specializovaná odborná činnost, jejímž základním úkolem je zjištění, shromáždění (dokumentace), utřídění a zpracování maxima informací o konkrétní stavební památce (souboru památek).

Výsledky této činnosti slouží jak pro potřeby památkové péče, tak k rozšiřování a doplňování obecného poznání v rámci základního výzkumu. Nesporný význam má SHP na poli vědeckém, kde výrazným podílem obohacuje dosavadní znalosti v řadě oborů. Výsledky SHP mohou rovněž napomoci i osvětové a popularizační činnosti.

Výhradně tato odborná a kvalitativní hlediska určují postup provádění průzkumu i způsob zpracování výsledného elaboráru. Seriózní přístup je otázkou profesní etiky.

Průzkumy památek jsou zpracovávány v několika úrovních - od průzkumů celých oblastí, přes průzkum a vyhodnocování historických sídel jako celků až k nejpočetnější skupině SHP - průzkumům jednotlivých památek památkových areálů. Řadu průzkumových prací je nutné doplnit o průzkumy speciální, zabývající se specifickými otázkami, nutnými pro pochopení zkoumaného objektu, vždy něčím jedinečného. Toto se týká zejména hloubkových průzkumů, vesměs zasahujících do hmotné podstaty památky (sondážní průzkumy), zaměřených na hlubší poznání objektu, dále průzkumů barevného řešení (fasád, interiérů) apod. Další kroky poznávání mohou tvořit speciální průzkumy, často zaměřené na detailní poznání určitého problému. Jedná se například o průzkumy krovů spojených s dendrochronologickým vyhodnocením (může probíhat samostatně), jindy jde o spolupráci s blízkými disciplínami jako je zejména restaurování, archeologie a pod.

Charakter a rozsah průzkumů (včetně vlastního SHP) vždy vychází z konkrétních aktuálně podmíněných potřeb a současně z podoby zkoumaného objektu, kdy postupně odkrývaný charakter památky v samotném průběhu procesu poznávání vyvolává upřesnění specifického přístupu k danému předmětu zkoumání. Průzkum by však měl být současně zadáván s určitými vstupními kritérii, odpovídajícími předpokládané hodnotě a významu památky, i když její hodnota bude mnohdy upřesněna právě během průzkumu.

Informace o příslušné stavbě jsou získávány jejím zkoumáním jako hmotného pramene, přičemž jsou využívány znalosti z oboru dějin umění, znalosti historických konstrukcí, typologie a technologií aj. Nedílnou složkou SHP je též studium příslušných písemných pramenů, týkajících se celé doby existence zkoumaného objektu. Neopomenutelnou roli sehrávají pomocné vědy historické a řada dalších, konkrétním stavbám blízkých oborů.

Tento souhrn činností s jasně formulovanou náplní je vysoce specifický a vyžaduje samostatnou dlouhodobou odbornou přípravu. Podstatně přesahuje rámec běžné památkové agendy při péči o nemovité památky. Poskytuje kvalifikované předpoklady pro praktickou ochranu památek tak, aby odpovídala současnému stupni rozvoje věd.

S ohledem na charakter průzkumu je obsah vytvořeného elaborátu SHP duševním majetkem autorů se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi.

 

Standardní SHP je základní průzkum jednotlivých nemovitých památek (případně jejich souborů), který nemá destruktivní charakter. Jeho doplnění sondáží, případně dalšími druhy průzkumů je možné provádět až po konzultaci s příslušnými odbornými pracovišti (vzhledem k zásahu do nenahraditelné hmoty památky).

Úkolem standardního SHP je shromáždění a vyhodnocení všech dostupných informací o objektu, dále pak specifikace potřebných navazujících průzkumů, prohlubujících dosavadní poznání (zejména vytipování míst pro sondážní průzkum, upozornění na potřebnou navazující činnost dalších oborů - zejména restaurátorů, archeologů apod.).

 

Standardní SHP je nezastupitelným vstupním kritickým přehledem („inventurou“) dosavadních poznatků i hodnocení. Z nich a z nových informací, získaných během provádění standardního SHP pak vyplývá rozsahem našich vědomostí i dobovými vlivy nutně podmíněné limituje každou odbornou práci.

Standardní SHP též obsahuje názory zpracovatele na způsoby zacházení s památkou v průběhu její další existence (nejen zamýšlené opravě). V případě potřeby zahrnuje relevantní podklady pro navržení objektu k prohlášení objektu kulturní památkou (ve smyslu památkového zákona)

Závěry a hodnocení obsažená v elaborátu standardního SHP nenahrazují příslušná vyjádření a rozhodnutí orgánů a organizací státní památkové péče; poskytují ovšem pro činnost těchto institucí jinak nedosažitelné podstatné výchozí podklady.